Senior Department

 Mr C. Chinyindiko

Class Teacher gr 8C
GEO gr 10, 11 & 12
SS gr 9
Mrs A. Ekkerd

Class Teacher gr 10E
ACC gr 10, 11 & 12
LO gr 10
EMS gr 9
Mrs A. Gedult

Deputy Headmaster
FET Phase Head
Subject Head:  Geography & Technology; History; Social Sciences
MATH LT gr 11 & 12
LO gr 8
Mr A. Gradwell

Class Teacher gr 9G
ENG gr 9
AC gr 8 & 9
SS gr 8
 Mrs B. Grewar

Subject Head:  English
ENG gr 10 & 12
Mrs J. Heunis-Jones 

Grade Head – gr 10
Class Teacher gr 11J
CAT gr 10, 11 & 12
AFAL gr 10
Mr E. Jantjies 

Class Teacher gr 10J
MATH gr 8 & 9
MATH gr 10, 11 & 12
LO gr 9
Mrs H. Keyser

Subject Head:  Mathematics & Mathematical Literacy
Grade Head – gr 9
Class Teacher gr 9K
MATH gr 8 & 9
LO gr 9 & 11
Mr JP Kruger

Class Teacher gr 8K
TECH gr 8 & 9
EMS gr 8
LO gr 8
SS gr 8
Mr M. Kruger

Subject Head:  Afrikaans
Grade Head – gr 11
Class Teacher gr 11K
AFAL gr 9, 11 & 12
HIS gr 10
Mrs B. Langmead

Grade Head – gr 8
Class Teacher gr 8L
LO gr 12
ENG gr 8 & 11
Mr B. Mbanga

Class Teacher gr 10M
MATH gr 10, 11 & 12
NS gr 8
Ms Z. Oosthuizen

Subject Head:  Music
Music gr 10 – 12
Mrs C. Pringle

Subject Head:  Physical Sciences & Natural Sciences
Class Teacher gr 12P
PSYCH gr 10, 11 & 12
NS gr 8 & 9
Mr W. Pringle

Headmaster
HIS gr 11 & 12
Mrs N. Read

Subject Head: Business, CAT, Tourism, Accounting, EMS
GET Phase Head
BS gr 10, 11 & 12
TOU gr 10, 11 & 12
Mr H. Sparrius

Subject Head:  Life Sciences
Grade Head – gr 12
Class Teacher gr 12S
LS gr 10, 11 & 12
Mr S. van Zyl

Class Teacher gr 9V
AFAL gr 8 & 9
Temporary Staff
M
rs N. Gradwell 

Eng gr 8 & 9